Οι Τομείς και οι Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν για το 2023-2024 Τι θα ισχύσει για τα Επαγγελματικά Λύκεια του νομού της Φλώρινας

Απόφαση Φ20/68135/Δ4/16-06-2023 (ΦΕΚ 4040/Β/23-06-2023, ΑΔΑ: ΡΟΝΥ46ΜΤΛΗ-Σ7Ι) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Οι Τομείς και οι Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ της χώρας που θα λειτουργήσουν για το 2022-2023 Τι θα ισχύσει για τα Επαγγελματικά Λύκεια του νομού της Φλώρινας

Απόφαση Φ20/76562/Δ4/21-06-2022 (ΦΕΚ 3201/Β/22-06-2022) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό … ➜ περισσότερα

Τομείς και Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2021-2022 Τι θα ισχύσει για τα Επαγγελματικά Λύκεια του νομού της Φλώρινας

Απόφαση Φ20/69335/Δ4/11-6-2021 (ΦΕΚ 2545/Β/16-06-2021, ΑΔΑ: 928Κ46ΜΤΛΗ-Ρ1Ν) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Ποιοι Τομείς και Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν κατά το 2018-2019 Τι θα ισχύσει για τα Επαγγελματικά Λύκεια της ΠΕ της Φλώρινας

Απόφαση Φ20/83241/Δ4/21-5-2018 (ΦΕΚ 1890/Β/24-5-2018, ΑΔΑ:Ψ4ΓΦ4653ΠΣ-ΑΤ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον … ➜ περισσότερα

Τομείς – Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) όλης της χώρας Μετά από τις διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις

Έγγραφο Φ20/139823/Δ4/23-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΙΡ4653ΠΣ-9Ω3) του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο, … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην ΥΑ που καθορίζει τους Τομείς στα ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Ισχύουν από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ20/106072/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2249/Β/30-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Α. Προσθήκη τομέων, … ➜ περισσότερα

Νέα ΥΑ που καθορίζει τις ειδικότητες στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ της χώρας Σε αντικατάσταση της εκδοθείσας πριν δύο εβδομάδες

Απόφαση Φ20/106076/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2219/Β/29-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση στα Ωρολόγια Προγράμματα ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/95229/Δ4/7-6-2017 (ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ20/98092/Δ4/12-6-2017 (ΦΕΚ 2068/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:63ΥΡ4653ΠΣ-Ζ1Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την … ➜ περισσότερα

Καθορισμός ειδικοτήτων Γ’ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 Θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ20/98094/Δ4/12-6-2017 (ΦΕΚ 2067/Β/15-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό … ➜ περισσότερα

Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83) Μετά από διορθώσεις και τροποποιήσεις

Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4/26-7-2016 (Ανακοινοποίηση 29-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση … ➜ περισσότερα

Ποιοι τομείς ανά ΕΠΑΛ της χώρας θα λειτουργήσουν από το 2016-2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4386/2016 (Α΄ 83)

Απόφαση Φ20/105925/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2079/Β/6-7-2016, ΑΔΑ: Ψ4ΚΓ4653ΠΣ-8ΣΧ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Ποιοι τομείς στη Β τάξη, ανά ΕΠΑΛ, θα λειτουργήσουν από το 2016-2017

Εγκύκλιος Φ20/105921/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της υπ΄ … ➜ περισσότερα

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 και της αντιστοιχίας μεταξύ τους

Απόφαση Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 (ΦΕΚ 1489/Β/26-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τους Τομείς … ➜ περισσότερα

Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Η λειτουργία τους δεν συνδέεται πλέον με το πλήθος των τμημάτων γενικής παιδείας

Απόφαση Φ12/93600/Δ4/12-6-2015 (ΦΕΚ 1249/Β/24-6-2015, ΑΔΑ:ΩΑ2Υ465ΦΘ3-565) του Υπουργείου Παιδείας Για τη … ➜ περισσότερα

Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Απόφαση 100637/Γ2/30-6-2014 (ΦΕΚ 1891/Β/11-7-2014, ΑΔΑ:ΩΠΔΨ9-0ΣΚ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Προϋποθέσεις … ➜ περισσότερα