Διευθύντρια Διεύθυνσης

Τελευταία ενημέρωση 17 Αυγούστου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Διευθύντρια
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Μαρνέρη Ευγενία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 7, 531 00, Φλώρινα
Τηλ: 2385054574 & 2385350574


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 • Η Οργάνωση και δομή των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στον νόμο 1304/1982 (ΦΕΚ 144/Α/7-12-1982).
 • Με το άρθρο 56 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) γίνεται επανακαθορισμός της δομής και λειτουργίας τους.
 • Με τα εδάφια α, β, γ και δ της παρ. 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) οι περισσότερες αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και ασκούνται μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλέον θεωρούνται Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του.
 • Με ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ145/Α/23-6-2000) καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Με την ΣΤ5/56/13-11-2000 (ΦΕΚ 1409/Β/2000) ΥΑ και την Α2/746/20-6-2000 (ΦΕΚ 843/Β/2000) παρόμοια ΥΑ (ΠΑΙΔΕΙΑΣ) έγινε μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Με την παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 2896/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) «Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ονομάζονται εφεξής Διευθυντές Εκπαίδευσης
 • Με τη ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-2002) καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές φορές.
 • Με το άρθρο 49 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) ορίζεται ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με το άρθρο 52 του ίδιου ΠΔ καθορίζεται ο επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η οργανωτική της δομή. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 52 αυτού του ΠΔ : «Επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου.»
 • Με το άρθρο 30 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020) λήγει η θητεία των προηγούμενων διευθυντών εκπαίδευσης και νομοθετούνται οι διαδικασίες προς επιλογή νέων προσωρινών Διευθυντών.
 • Εκδίδεται η Φ.353.1/12/102292/Ε3/30-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΗΛ46ΜΤΛΗ-ΙΗΩ) προκήρυξη που καθορίζει λεπτομέρειες της διαδικασίας και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.
 • Με την Φ.353.1/14/103638/Ε3/5-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΡΣ46ΜΤΛΗ-5ΜΦ) ΥΑ συγκροτείται το συμβούλιο επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • Με την Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) ΥΑ τοποθετούνται οι Προσωρινοί Διευθυντές με θητεία μέχρι 31-08-2021
 • Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 232 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021 : «3. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4713/2020 (Α’ 147), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’.»
Μετάβαση στο περιεχόμενο