Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τελευταία ενημέρωση 27 Σεπτεμβρίου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
2ος όροφος, 53100 Φλώρινα
Τηλέφωνο: 2385350592,
e-mail: sep at sch.gr

URL: www.compass.mysch.gr

Υπεύθυνος
Παπαχαρίσης Σπύρος
, ΠΕ82 – Μηχανολόγων, Β’ ειδικότητας ΠΕ70 – Δασκάλων, e-mail: spipap at sch.gr


Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»:

Άρθρο 27 – Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
    Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20.
    Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.
  3. Οι Υπεύθυνοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 124 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί η επιλογή και τοποθέτηση των υπευθύνων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), θεσπίζεται μεταβατική διάταξη ειδικά για το 2021-2022, ως εξής :

«Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4823/2021.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά:
α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών,
β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και
γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.»

Με την Απόφαση 573/15-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖ4Υ46ΜΤΛΗ-9ΨΥ) της ΔΔΕ Φλώρινας τοποθετήθηκε στη θέση του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, o Παπαχαρίσης Σπυρίδωνας του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, έως τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 (31-08-2022).

Με την Απόφαση 4288/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΥΡ46ΜΤΛΗ-ΑΟΨ) της ΔΔΕ Φλώρινας, τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς τον χρόνο λήξης ο οποίος ορίζεται: έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Share and Enjoy !
Shares