Αλλαγές στην ΥΑ που καθορίζει τους Τομείς στα ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Ισχύουν από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ20/106072/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2249/Β/30-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Προσθήκη τομέων, από το σχολικό έτος 2017-2018, στις παρακάτω σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δ.Ε., ως ακολούθως:

Β. Μεταφορά τομέων, από το σχολικό έτος 2017-2018, μεταξύ σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δ.Ε., ως ακολούθως:

Γ. Αντικατάσταση τομέων, από το σχολικό έτος 2017-2018, στις παρακάτω σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δ.Ε., ως ακολούθως:

Κατά τα λοιπά για τους Τομείς που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της Επικράτειας βάσει των διατάξεων του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ισχύουν τα οριζόμενα στην Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Φ20/120403/21-07-2016 (Β΄ 2423) όμοιά της καθώς και τα οριζόμενα στην Φ20/142627/Δ4/06-09-2016 (Β΄ 2875) υπουργική απόφαση.

Η υπ’ αριθμ. Φ20/98092/Δ4/12-06-2017 (Β΄ 2068) υπουργική απόφαση καταργείται.

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο