Γενική Νομοθεσία της Εκπαίδευσης

Τελευταία ενημέρωση 10 Απριλίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (διαρκής ενημέρωση)

Η ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 28-1-2019). Σημείωση : Η απόφαση αυτή έπαψε να ισχύει με την έκδοση της όμοιας ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

Η εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-1-2018 (ΑΔΑ:7ΥΓ74653ΠΣ-ΓΞ5) με θέμα «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.»

Τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2020-2021

Τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2021-2022

Τι ισχύει για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές – Ποιοι μαθητές είναι δυνατό να υπαχθούν, με ποιες προϋποθέσεις. Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΚΥΑ 120126/ΓΔ4/12-9-2020, ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΥΑ 111525/ΓΔ4/09-09-2021, ΦΕΚ 4188/Β/10-09-2021)

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο (YA 108906/ΓΔ4/07-09-2021, ΦΕΚ 4189/Β/10-09-2021)

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) (ΥΑ 173678/ΓΔ4/22-12-2020, ΦΕΚ 5787/Β/30-12-2020)

Ενδοσχολικός Συντονιστής (ΚΥΑ Φ12/102913/ΓΔ4/24-08-2022, ΦΕΚ 4509/Β/25-08-2022)

Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΑ 102919/ΓΔ4/24-08-2022, ΦΕΚ 4509/Β/25-08-2022)

Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων (ΥΑ 102939/ΓΔ4/24-08-2022, ΦΕΚ 4509/Β/25-08-2022)


Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) με όλες τις αλλαγές – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 17-03-2024)

Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) με όλες τις αλλαγές – Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 11-7-2019)

Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) με όλες τις αλλαγές – Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 21-08-2021)

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) με όλες τις αλλαγές – Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 04-02-2024)

Νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) με όλες τις αλλαγές – Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 01-08-2022)

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με όλες τις αλλαγές – Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 27-12-2020)

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) με όλες τις αλλαγές – Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 13-11-2022)

Νόμος 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) με όλες τις αλλαγές. Περιλαμβάνει το σύστημα προσλήψεων και διορισμών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Τελευταία ενημέρωση 23-03-2023)

Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) – Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 24-08-2021)

Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) – Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 17-03-2024)

Νόμος 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020) – Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) – Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ……………… (Τελευταία ενημέρωση 17-03-2024)

Νόμος 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) – «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Τελευταία ενημέρωση 18-03-2024)

Νόμος 5029/2023 (ΦΕΚ 55/Α/10-03-2023) – «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις

Νόμος 5082/2024 (ΦΕΚ 9/Α/19-01-2024) – «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Προεδρικό διάταγμα 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003) με όλες τις αλλαγές – Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών (Τελευταία ενημέρωση 03-10-2020)

Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) (ΚΥΑ Φ.350/51/139940/E3/14-10-2020, ΦΕΚ 4537/Β/14-10-2020)

Ρυθμίσεις σχετικά με τις Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) (YA Φ.350/54/147139/Ε3/29-10-2020, ΦΕΚ 4758/Β/29-10-2020)

Περί τροποποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις τας εγγραφάς, μετεγγραφάς και εξετάσεις μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων (ΠΔ 155/1978, ΦΕΚ 33/Α/8-3-1978) με όλες τις αλλαγές του (Τελευταία ενημέρωση 13-05-2019)

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10-11-2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754) (Απόφαση 148852/Δ5/28-12-2023, ΦΕΚ 7541/Β/31-12-2023, ΑΔΑ: 9ΦΩΚ46ΝΚΠΔ-Α2Μ)

Το πλαίσιο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 20923/Δ2/23-2-2021, ΦΕΚ 878/Β/05-03-2021) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΚΥΑ Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014, ΦΕΚ 1296/Β/21-5-2014)
Υπόδειγμα Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Προεδρικό διάταγμα 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996). Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές, Τελευταία ενημέρωση 24-08-2021)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια (ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013, ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΟ9-Η6Ζ)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (Εγκύκλιος Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020) (Σχετικά με το θέμα ισχύει η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019, άρθ. 25, περ. 3)

Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (Εγκύκλιος 141522/Γ2/9-11-2010, ΑΔΑ:4ΙΗΑ9-2Ν). Σχετικά με το θέμα ισχύει και η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) (Άρθρο 31, παρ. 3δ)

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε μαθητές (Έγγραφο 73202/Γ2/6-7-2007)

Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφου γραπτού προαγωγικών εξετάσεων (Γνωμοδότηση 51/2011 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

Σχετικά με την δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων (Γνωμοδότηση 33/2014 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

Δίνονται πληροφορίες (σχετικά με τη δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων, χορήγησης φωτοαντιγράφων, επίδειξης των γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή τους κηδεμόνες τους) (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. : 62602/Δ2/22/04/2015)

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 03-01-2022)
ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002).

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΚΥΑ 170405/ΓΓ1/28-12-2021, ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν)

Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 84582/Δ2/20-6-2013)

Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις (Έγγραφο 137644/Ε1/3-9-2015)

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου (Έγγραφο 12633/Ε2/25-1-2018)

Διευκρινίσεις για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ04 (Έγγραφο 111364/Ε2/3-7-2018, ΑΔΑ:ΨΟ474653ΠΣ-6ΜΕ) και η σχετική γνωμοδότηση (230-2642/28-06-2019) του Νομικού Συμβούλου στο ΥΠΑΙΘ

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων (ΥΑ 23.613/6/Γ2/4094/23-9-1986, ΦΕΚ 619/Β/25-9-1986 με όλες τις αλλαγές) Τελευταία ενημέρωση 21-8-2018

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΚΥΑ 50025/19-9-2018, ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018),  η 680/04-01-2023 (ΦΕΚ 7/Β/05-01-2023) τροποποιητική ΚΥΑ με ΑΔΑ: 6Ξ4Υ46ΜΤΛ6-2Ψ7 και η νέα τροποποιητική ΚΥΑ 32239/03-04-2024, ΦΕΚ 2051/Β/05-04-2024 με ΑΔΑ: 9ΓΡΝ46ΜΤΛ6-ΜΟΜ

Δαπάνες σχολικών αγώνων και αθλητικών διοργανώσεων (ΚΥΑ 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016, ΦΕΚ 516/Β/1-3-2016, ΑΔΑ:Ω7Μ9Η-ΡΡΚ) και η τροποποίησή της (ΚΥΑ 2/56070/ΔΕΠ/5-8-2016, ΦΕΚ 2582/Β/22-8-2016)

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) (ΚΥΑ 37693/Ε1/08-03-2019, ΦΕΚ 864/Β/12-03-2019)

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)(ΥΑ 104627/ΓΔ5/07-08-2020, ΦΕΚ 3344/Β/10-08-2020)

Καθορισμός ακαδημαϊκών προσόντων μοριοδότησης και μοριοδότηση αυτών για την επιλογή των εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) (ΥΑ 48190/E1/28-3-2019, ΦΕΚ 1088/Β/02-04-2019)


Νομοθεσία σχετική με τις δομές της εκπαίδευσης και την επιλογή στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΥΑ 158733/ΓΔ4/24-9-2018, ΦΕΚ 4299/Β/27-9-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους (ΥΑ 211076/ΓΔ4/6-12-2018, ΦΕΚ 5614/Β/13-12-2018)

Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων (ΥΑ 77877/Δ7/17-5-2019, ΦΕΚ 1752/Β/17-5-2019, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΥΑ Φ.353.1/23/183930/Ε3/31-10-2018, ΦΕΚ 4940/Β/5-11-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018/31-10-2018, ΦΕΚ 4940/Β/5-11-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021, ΦΕΚ 5833/Β/14-12-2021) και η διόρθωσή της ΥΑ στο ΦΕΚ 2672/Β/31-05-2022

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΥΑ Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018, ΦΕΚ 2367/Β/20-6-2018)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΥΑ Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-9-2018, ΦΕΚ 4424/Β/5-10-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων (ΥΑ Φ.353.1/21/159794/Ε3/26-9-2018, ΦΕΚ 4412/Β/3-10-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΥΑ Φ.353.1/21/159796/Ε3/26-9-2018, ΦΕΚ 4412/Β/3-10-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’ του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών αυτών (ΥΑ 88264/Θ2/3-6-2019, ΦΕΚ 2122/Β/6-6-2019)

Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (ΥΑ 222076/ΓΔ4/27-12-2018, ΦΕΚ 5934/Β/31-12-2018)

Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018, ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (ΥΑ 222180/ΓΔ4/27-12-2018, ΦΕΚ 5933/Β/31-12-2018) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Share and Enjoy !
Shares