ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Τελευταία ενημέρωση 24 Ιανουαρίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 11, 531 00, Φλώρινα

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Φλώρινας:

Κολοκοντές Αργύριος (ΠΕ ΔΙΟΙΚ) – Γραμματέας ΠΥΣΔΕ

Τηλέφωνο: 2385 350 526
e-mail: pysde@dide.flo.sch.gr


Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών. (Προεδρικό διάταγμα 1/2003, ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του)

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», διοικητικά η γραμματεία του ΠΥΣΔΕ υπάγεται στο Τμήμα Β Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Πώς συγκροτείται το ΠΥΣΔΕ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020), η οποία τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015):

«3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ, έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων, στις εν λόγω θέσεις δύναται να ορίζονται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα δύο ανωτέρω τακτικά μέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.».

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) ρυθμίζονται ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα :

 1. Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 1 του πδ 1/2003 (Α’ 1) με τον ορισμό ως μελών τους, τακτικών και αναπληρωματικών, αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, λόγω μη ανάδειξής τους ή μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων τους μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή μη αποδοχής του διορισμού τους ή παραίτησης τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα εν λόγω συμβούλια συγκροτούνται μετά από αντικατάσταση εκείνων από τα αιρετά μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, που ελλείπουν από ισάριθμους διευθυντές σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από Προϊσταμένους εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών ή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
  Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών σχολικών μονάδων, πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, ενώ τα μέλη του ειδικού προσωπικού, πλην των Προϊσταμένων εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών ή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υποστηρικτική υπηρεσία.
  Ειδικώς όσον αφορά στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια οι αντικαταστάτες που ορίζονται πρέπει, κατά προτίμηση, να υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
  Σε περίπτωση που αιρετοί εκπρόσωποι, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση συγκρότησης, παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκλείψουν ή εκπέσουν ή απωλέσουν την ιδιότητά τους αυτή κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης των εν λόγω συμβουλίων μέχρι τη λήξη της θητείας των συμβουλίων αυτών, αντικαθίστανται κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, με απόφαση του οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι κατά περίπτωση αρμόδιο για τη συγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων και για ολόκληρη ή μέρος της νόμιμης θητείας τους, αναλόγως του χρόνου που απομένει για τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων μη αιρετών μελών των συμβουλίων.
  Σε περίπτωση που μη αιρετά μέλη των εν λόγω συμβουλίων, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση συγκρότησης, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή εκπέσουν ή απωλέσουν την ιδιότητά τους, με βάση την οποία ορίσθηκαν και συμμετέχουν στα εν λόγω συμβούλια, κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης των εν λόγω συμβουλίων μέχρι τη λήξη της θητείας των συμβουλίων αυτών και δεν καταστεί δυνατή η αναπλήρωση ή η αντικατάστασή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις αντικαθίστανται κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο και τις λοιπές διατάξεις του παρόντος.
 2. Τα μέλη που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 συγκροτούν και τα συμβούλια επιλογής ή και οποιοδήποτε άλλο συμβούλιο ή συμμετέχουν στα τελευταία αυτά συμβούλια, σε οποιαδήποτε περίπτωση ορίζεται ότι τα συμβούλια αυτά συγκροτούνται και από μέλη ή σε αυτά συμμετέχουν και μέλη, αιρετά ή μη, των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 1 του πδ 1/2003.
 3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο καταργείται.

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 119/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΡΧ46ΝΚΠΔ-ΡΥΓ)

«Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας».

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02 – Χημικών του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας – Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
2. Καρακατσάνης Στυλιανός του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.05 του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας – Διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Δούκα Βασιλική του Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του 1ου ΕΚ Φλώρινας.
4. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Βεύης – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
5. Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ88.02 του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου – Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου  – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Οψιρέτη Φανή του Πασχάλη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ80 του 10υ ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Λεχόβου – Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
2. Οικονόμου Νικόλαος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Αμυνταίου Φλώρινας – Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Φιλώτα.
3. Χρυσοχοΐδου Ιωάννα του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
4. Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Υποδιευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
5. Γρούιου Ελένη του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων (4) και (5) των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ):

Τακτικά μέλη:

1. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη».
2. Αηδονίδης Μιλτιάδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

1. Γκέντζος Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο Λύκειο «Ανατόλια».
2. Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Αργύριο Κολοκοντέ, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ-Διοικ. του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Πουγαρίδη Απόστολο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ86, του Γυμνασίου Κλεινών, με ολική διάθεση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για το σχ. έτος 2023-2024.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Share and Enjoy !
Shares