Γραφεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ)

Τελευταία ενημέρωση 20 Νοεμβρίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»:

  1. Σε κάθε ομάδα όμορων σχολικών μονάδων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ιδρύεται ένα (1) Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ), το οποίο στελεχώνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ομάδας ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και επιλέγεται σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29.
    Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
    Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται στο ΓΡΑΣΥΠ με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η θητεία του είναι τετραετής.
  • Δεν έχουν ιδρυθεί (προς το παρόν) τα Γραφεία ΣΥΠ
Share and Enjoy !
Shares