Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Τελευταία ενημέρωση 16 Φεβρουαρίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Δεν έχει οριστεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»:

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38.

2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται διοικητικά στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

3. Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Συμβούλων Εκπαίδευσης, β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, γ) Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, δ) Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, ε) Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, στ) Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ζ) Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, η) Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, θ) Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ι) σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

4. Στις αρμοδιότητες του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συγκαταλέγονται ιδίως: α) η προώθηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η εποπτεία, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ. αρμοδιότητάς του, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,

β) η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με τη συμμετοχή των οργάνων και μονάδων της παρ. 3 και σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα,

γ) ο συντονισμός του παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

δ) η εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών και προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και η στήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων,

ε) η εποπτεία και καθοδήγηση στον τρόπο, με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρακολουθεί τον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό δραστηριοτήτων των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και εποπτεύει τουλάχιστον ανά μήνα την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τις μετακινήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης προς πραγμάτωση του προγραμματισμού τους, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταφέρει τις οδηγίες του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. ι), κζ) και κη) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), των Συμβούλων Εκπαίδευσης που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους ως Συμβούλων,

στ) η συστηματική μελέτη των εκθέσεων που συντάσσουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρουσιάζει τις ανωτέρω εκθέσεις στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

ζ) η μέριμνα για τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης,

η) η εισήγηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης για επιστημονικά παιδαγωγικά θέματα,

θ) η σύγκληση σε συνεδρίαση του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά τον μήνα,

ι) η συνεργασία και οι μηνιαίες συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ή οι από κοινού συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων, που ανήκουν σε ομάδα όμορων σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ.,

ια) η έγκριση των επιμορφωτικών ημερίδων και εν γένει των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης,

ιβ) ο ορισμός προσωρινού αναπληρωτή ή αναπληρωτών για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται και του οποίου η περιοχή ευθύνης εκτείνεται εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περ. ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 6. Ως αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

5. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου του και αποτιμά ανά έτος τη συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 57. Οι εκθέσεις προγραμματισμού εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π.. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίμησης έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π..

6. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) το Ι.Ε.Π. και γ) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνιστούν το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και συνεδριάζει κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ή εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο. Πρόεδρος του σώματος είναι ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και γραμματέας μέλος της γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης επιλαμβάνεται θεμάτων, όπως: α) ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων, β) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, γ) η ενημέρωση και η συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση των δράσεων του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων και δ) η τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων κοινοποιούνται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της συνεδρίασης και ενημερώνει σχετικά τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης δύναται να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

8. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44, γνωμοδοτεί το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003.

9. Για τη διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλος της γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.


Επιλογή – oρισμός Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης: σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4823/2021:

2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 37. Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν έως τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. 

Share and Enjoy !
Shares