Χρήσιμα Έντυπα

Τελευταία ενημέρωση 13 Απριλίου 2022 από Διαχειριστής δικτυακού τόπου ΔΔΕ Φλώρινας


Ομάδες Σχολείων Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 7757/21-12-2016, ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8) και η συμπλήρωση – επικαιροποίησή της (Απόφαση 251/28-01-2022, ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5)

Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου σε μορφή .docx και σε .pdf και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αίτηση

Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου σπουδών σε μορφή .docx και σε .pdf

Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή .docx και σε .pdf

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Υπεύθυνη Δήλωση Απεργίας (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο