Χρήσιμα Έντυπα

Τελευταία ενημέρωση 22 Φεβρουαρίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Ομάδες Σχολείων Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 7757/21-12-2016, ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8) και η συμπλήρωση – επικαιροποίησή της (Απόφαση 251/28-01-2022, ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5) καθώς και η 4029/22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΕ46ΜΤΛΗ-8ΜΝ) επικαιροποίησή της


Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΟ_ΕΡΓΟ (.pdf) ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΟ_ΕΡΓΟ (.doc) και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αίτηση. Διαβάστε τις νεότερες ρυθμίσεις σχετικά με το Ιδιωτικό έργο εδώ και εδώ

Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου σπουδών σε μορφή .docx και σε .pdf

Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή .docx και σε .pdf

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr
(Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή).

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Υπεύθυνη Δήλωση Απεργίας (.doc)

Έντυπο Αίτησης (γενική) σε μορφή .docx και σε .pdf

Προσυμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΔΔΕ Φλώρινας (αλλαγή στοιχείων ταυτότητας, αλλαγή λογαριασμού IBAN, αλλαγή στοιχείων οικογενειακής κατάστασης, χορήγηση επιδόματος τέκνων, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαίωση υπηρεσίας, βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαίωση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, κενή αίτηση γενικού σκοπού)

Βεβαιώστε ψηφιακά το έγγραφο αίτημά σας μέσω του gov.gr
(Η ψηφιακή βεβαίωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή).

 

Share and Enjoy !
Shares