Χρήσιμα Έντυπα

Τελευταία ενημέρωση 26 Απριλίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Ομάδες Σχολείων Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 7757/21-12-2016, ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8) και η συμπλήρωση – επικαιροποίησή της (Απόφαση 251/28-01-2022, ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5) καθώς και η 4029/22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΕ46ΜΤΛΗ-8ΜΝ) επικαιροποίησή της


Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου σε μορφή .docx και σε .pdf και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αίτηση. Διαβάστε τις νεότερες ρυθμίσεις σχετικά με το Ιδιωτικό έργο εδώ και εδώ

Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου σπουδών σε μορφή .docx και σε .pdf

Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή .docx και σε .pdf

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr
(Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή).

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Υπεύθυνη Δήλωση Απεργίας (.doc)

Έντυπο Αίτησης (γενική) σε μορφή .docx και σε .pdf

Βεβαιώστε ψηφιακά το έγγραφο αίτημά σας μέσω του gov.gr
(Η ψηφιακή βεβαίωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή).

 

Επισκέψεις: 683

Μετάβαση στο περιεχόμενο