Χρήσιμα Έντυπα

Τελευταία ενημέρωση 14 Οκτωβρίου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Ομάδες Σχολείων Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 7757/21-12-2016, ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8) και η συμπλήρωση – επικαιροποίησή της (Απόφαση 251/28-01-2022, ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5) καθώς και η 4029/22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΕ46ΜΤΛΗ-8ΜΝ) επικαιροποίησή της

Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου σε μορφή .docx και σε .pdf και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αίτηση. Διαβάστε τις νεώτερες ρυθμίσεις σχετικά με το Ιδιωτικό έργο εδώ και εδώ

Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου σπουδών σε μορφή .docx και σε .pdf

Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή .docx και σε .pdf

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Υπεύθυνη Δήλωση Απεργίας (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο