Ποιοι Τομείς και Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν κατά το 2018-2019 Τι θα ισχύσει για τα Επαγγελματικά Λύκεια της ΠΕ της Φλώρινας

Απόφαση Φ20/83241/Δ4/21-5-2018 (ΦΕΚ 1890/Β/24-5-2018, ΑΔΑ:Ψ4ΓΦ4653ΠΣ-ΑΤ7) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των Τομέων Β΄ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2018-2019 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 386/2016 (Α΄ 83) (ΣΣ προφανώς εννοεί το ν. 4386/2016) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ (128 σελίδες)
Τα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας αναφέρονται στις σελίδες 55 και 56.

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια (129 σελίδες)
Τα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας αναφέρονται στις σελίδες 56 και 57.

Οι προηγούμενες ΥΑ που αναφέρονται στο έγγραφο Φ20/139823/Δ4/23-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΙΡ4653ΠΣ-9Ω3) του Υπουργείου Παιδείας παύουν να ισχύουν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-6-2018

Στο ΦΕΚ 2203/Β/13-6-2018 δημοσιεύεται διόρθωση-συμπλήρωση της παραπάνω απόφασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9-7-2018

Στο ΦΕΚ 2635/Β/5-7-2018 δημοσιεύτηκε η ΥΑ Φ20/107330/Δ4/28-6-2018 με θέμα : «Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β’ 1890) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/ 2016 (Α’ 83)»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-8-2018

Στο ΦΕΚ 3371/Β/10-8-2018 δημοσιεύτηκε η ΥΑ Φ20/121377/Δ4/17-7-2018 (ΑΔΑ:61Β14653ΠΣ-4ΙΡ) με θέμα : «Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β’ 1890) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ20/107330/Δ4/28-06-2018 (Β’ 2635) όμοιά της»

Μετάβαση στο περιεχόμενο