Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών … ➜ περισσότερα

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις από 18-01-2023 έως και 20-01-2023

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-1-2023 έως 3-2-2023 έως τις 16:00

Εγκύκλιος 3817/Θ2/13-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ3546ΜΤΛΗ-1ΘΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ο Γενικός Γραμματέας … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία έως και την 9η Ιανουαρίου 2024

Έγγραφο Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΥ46ΜΤΛΗ-Ι15) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση συγκρότησης Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αφορά και στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 76/09-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΛΔ46ΜΤΛΗ-41Σ) – «Τροποποίηση της … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Τα μέλη ΕΕΠ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΖ146ΜΤΛΗ-ΓΑ1) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της 6790/08-12-2022 προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΔΔΕ Φλώρινας 7288/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΝΕ46ΜΤΛΗ-410) – Τροποποίηση της 6790/08-12-2022 (ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Κατά 12 ημέρες, δηλ. έως και την 9η Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β/23-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπό … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ποιες άδειες προσμετρώνται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων

Έγγραφο Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ46ΜΤΛΗ-3ΞΘ) του Υπουργείου Παιδείας Στο χρόνο άσκησης … ➜ περισσότερα

Ορισμός εξεταστών για την εξέταση ξένης γλώσσας Προκειμένου  να  εξετάσουν  προφορικά  τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης ενώπιον των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής

Απόφαση Φ.350/126/154792/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΜΧ46ΜΤΛΗ-ΦΟ2) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τους εξεταστές … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών των Πρότυπων ΕΠΑΛ UPD - Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Έγγραφο 152398/08-12-2022 (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ) του Υπουργείου Παιδείας Προκηρύσσουμε την πλήρωση … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας UPD - Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

ΔΔΕ Φλώρινας 6790/08-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ40Ω46ΜΤΛΗ-Β0Η) – Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης … ➜ περισσότερα

Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 8895/08-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΜ46ΜΤΛΗ-Χ8Λ) – Συγκρότηση των … ➜ περισσότερα

Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σε χρονική περίοδο που θα καθοριστεί από το ΥΠΑΙΘ

Απόφαση Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/03-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022

Έγγραφο 8560/29-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ν8Ζ46ΜΤΛΗ-0Μ4) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Καλούμε τους … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας Κατάθεση αιτήσεων από Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 7502/26-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΜΤΛΗ-ΜΙ6) Πρόσκληση εκδήλωσης … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Έγγραφο 6870/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΤ446ΜΤΛΗ-ΨΗ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Καλούμε τους … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο