Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Οι πράξεις μονιμοποίησης εκδίδονται ύστερα από πρόταση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, 43974/Ε3/25-04-2024 – ΑΔΑ: 9ΛΣΟ46ΝΚΠΔ-ΚΟ6

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Επ’ αφορμή πληθώρας ερωτημάτων σχετικά με τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και το έργο τους έχει αξιολογηθεί επιτυχώς (εξαιρετικό, πολύ καλό ή ικανοποιητικό) κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Κανονιστικό πλαίσιο

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι οι εξής:

1. της παρ. 7 του άρθρου 66 και της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136),
2. της παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219),
3. των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), σε συνδυασμό τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 40 του ΥΚ (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και
4. της παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμό 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 6273).

Β. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά από αξιολόγηση του έργου τους

Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μονιμοποιούνται εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας και έχουν λάβει μέρος με επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Συγκεκριμένα, για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ απαιτούνται α) δύο (2) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. στ [1], της παρ. 1, του άρθρου 4 του ν. 4823/2021 και β) επιτυχής αξιολόγηση του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου [2]

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, σε κάθε περίπτωση, η μονιμοποίηση γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία συμπλήρωσης δύο (2) ετών υπηρεσίας. Περαιτέρω, για τη μονιμοποίηση ή μη, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα, αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της παρούσας οργανικής θέσης εκδίδει τις πράξεις μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

[1] Για τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ ως διδακτική υπηρεσία νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4823/2021)
[2] Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πεδίο Α1 ή Α το σχ. έτος 2022-2023, ισχύει η παρ. 4 της υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκυκλίου αναφορικά με τη μη επανάληψη της αξιολόγησης του εν λόγω πεδίου κατά το σχ. έτος 2023-2024.

Share and Enjoy !
Shares