Οδοιπορικά Έξοδα

Τελευταία ενημέρωση 30 Ιουλίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Αίτηση καταβολής οδοιπορικών


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γενικά για τις μετακινήσεις και την κάλυψη δαπανών για αυτές εντός και εκτός της επικράτειας από 1-1-2016 ισχύει ο νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και συγκεκριμένα η Υποπαράγραφος Δ9, της παραγράφου Δ (Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών) του μέρους Β, του άρθρου 2

Δαπάνες μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας (Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015)

Το πλήθος των δικαιούμενων μετακινήσεων των υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, καθορίζεται από την 2/70417/0022/30-8-1999 (ΦΕΚ 1967/Β/3-11-1999) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 2/24586/0022 /28-03-2000 ΚΥΑ (ΦEK 476/B/2000) και την 2/49396/0022/20-07-2000 (ΦΕΚ 980/Β/9-8-2000). (ΣΣ Οι αποφάσεις αυτές πλέον δεν ισχύουν γιατί το ανώτατο όριο ετήσιων μετακινήσεων είναι 60 μέρες)

Η 2/73/ΔΕΠ/4-1-2016 (ΦEK 20/Β/14-1-2016) ΥΑ καθορίζει τα δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας.

Η 2/56533/0022/10-10-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1535/Β/19-10-2006) καθορίζει την χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. (Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 42 του Ν. 5045/2023, ΦΕΚ 136/Α/29-7-2023, η απόφαση αυτή παύει να ισχύει από 1-1-2024)

Αναζητείστε τα αναφερόμενα ΦΕΚ στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου.

Πέραν των αναφερόμενων νομοθετημάτων, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος εγκυκλίων, πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικαστικών αποφάσεων κλπ, τα οποία συνολικά καθιστούν το όλο θέμα αρκετά πολύπλοκο και δεκτικό αυθαίρετων ερμηνειών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου κάθε νομού.

Μετά την έκδοση του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε η 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα :Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ημερολόγιο και κατάσταση δαπανών για μετακινήσεις (αρχείο xls 151 KB)

Share and Enjoy !
Shares