Επαγγελματικό Λύκειο

Τελευταία ενημέρωση 16 Ιουνίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Νόμος 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) με όλες τις αλλαγές – Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 27-12-2020)

Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α΄193) (ΥΑ 131149/Γ2/18-8-2014, ΦΕΚ 2298/Β/17-8-2014, ΑΔΑ: 6Ν9Ψ9-6ΧΒ)

Ισοτιμίες τίτλων σχολείων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν

Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» (Μέρος Ε /Κεφάλαιο Γ του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019)

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ, των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-2024, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) (ΥΑ Φ4/90890/ΓΔ4/14-8-2023, ΦΕΚ 5110/Β/17-08-2023)

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-2024, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) (ΥΑ Φ4/91005/ΓΔ4/14-08-2023, ΦΕΚ 5113/Β/17-08-2023)

Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ (Απόφαση Φ9/143629/ΓΔ4/14-12-2023, ΦΕΚ 7186/Β/20-12-2023, ΑΔΑ: 61ΗΘ46ΝΚΠΔ-ΑΛΓ)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021 (ΥΑ Φ.153/113019/Α5/01-09-2020, ΦΕΚ 3821/Β/09-09-2020)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2021-2022 (ΥΑ Φ.153/56755/Α5/21-05-2021, ΦΕΚ 2140/Β/21-05-2021)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023 (ΥΑ Φ.153/31088/Α5/18-03-2022, ΦΕΚ 1419/Β/24-03-2022)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2023-2024 (ΥΑ Φ.153/90103/Α5/10-8-2023, ΦΕΚ 5092/Β/16-8-2023)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024-2025 (ΥΑ Φ.153/27812/Α5/15-03-2024, ΦΕΚ 2141/Β/07-04-2024)

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση Φ6/88415/Δ4/18-7-2022, ΦΕΚ 3876/Β/21-07-2022, ΑΔΑ: ΨΛ9Ε46ΜΤΛΗ-1ΒΚ)

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Απόφαση  Φ6/97381/Δ4/06-09-2023, ΦΕΚ 5371/Β/07-09-2023, ΑΔΑ: ΨΥΙΛ46ΝΚΠΔ-ΙΡ8)

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2024-2025 (Απόφαση Φ6/44547/Δ4/26-04-2024, ΦΕΚ 2632/Β/02-05-2024)

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής (ΥΑ Φ.153/79899/Α5/21-5-2019, ΦΕΚ 1904/Β/28-5-2019)

Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ με όλες τις αλλαγές (ΚΥΑ Φ151/24463/Β6/4-3-2009, ΦΕΚ 422/Β/9-3-2006)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ  (ΥΑ Φ12/134644/Δ4/8-8-2017, ΦΕΚ 2891/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:Ω62Τ4653ΠΣ-ΤΛΜ). Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας των ΕΚ των ΣΕ και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών ΕΚ, υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων ΕΚ (ΥΑ 96004/Δ4/17-6-2015, ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015 με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές)

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ) (Απόφαση Κ3/58084/25-05-2021, ΦΕΚ 2180/Β/25-05-2021) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Share and Enjoy !
Shares