Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Τελευταία ενημέρωση 3 Μαρτίου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 16
531 00, Φλώρινα
Τηλ. 2385 350 581
Ε-mail: grfa@dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνος: Κοΐδης Παναγιώτης (ΠΕ11)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17-08-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

«Άρθρο 21 – Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

  1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται, σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

  1. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.
  2. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11 που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

  • Η ΥΑ 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/Β/31-12-2018) καθορίζει τα προσόντα, τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων των Ομάδων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (Η απόφαση αυτή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)
  • Η θέση προκηρύχθηκε με την  134/16-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΝΞ4653ΠΣ-ΚΙΟ) απόφαση Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας
  • Με την 1341/08-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΠ44653ΠΣ-Ζ9Ι) απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας τοποθετήθηκε ο Υπεύθυνος με θητεία έως 31-07-2022
Share and Enjoy !
Shares