Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικών Αγώνων

Τελευταία ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 16
531 00, Φλώρινα
Τηλ. 2385054580
Ε-mail: grfa@dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνος: Κοΐδης Παναγιώτης (ΠΕ11)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-6-2018

Σύμφωνα με το άρθρου 15 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»:
«Άρθρο 15 – Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται, σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14. (2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.)
 3. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ11 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.»

 • Η ΥΑ 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/Β/31-12-2018) καθορίζει τα προσόντα, τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων των Ομάδων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
 • Η θέση προκηρύχθηκε με την  134/16-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΝΞ4653ΠΣ-ΚΙΟ) απόφαση Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας
 • Με την 1341/08-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΠ44653ΠΣ-Ζ9Ι) απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας τοποθετήθηκε ο Υπεύθυνος με θητεία έως 31-07-2022
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •