Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας / Πληροφορικής

Τελευταία ενημέρωση 18 Ιουνίου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Νόμος 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) με όλες τις τροποποιήσεις του – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 03-04-2022)

ΥΑ 71959/ΚΒ/28-7-2004 (ΦΕΚ 1205/Β/5-8-2004) – (Πνευματικά δικαιώματα στο ΚΠγ)

ΥΑ 14420/ΚΒ/4-2-2008 (ΦΕΚ 218/Β/12-2-2008) με όλες τις τροποποιήσεις της (Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας -Με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές)

ΚΥΑ 56613/ΚΒ/18-5-2010 (ΦΕΚ 753/Β/1-6-2010) – Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠγ

ΚΥΑ 222807/Β1/29-12-2016 (ΦΕΚ 4294/Β/30-12-2016) Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το ΚΠγ (Με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές)

Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό παράβολο

Δεν επιστρέφεται ούτε μεταφέρεται το παράβολο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (114828/Α5/16-7-2015 έγγραφο του Υπ. Παιδείας) και το 140569/Α5/1-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Η ΚΥΑ 56210/Α5/5-4-2018 (ΦΕΚ 1355/Β/19-4-2018) για το παράβολο των ενστάσεων στο ΚΠγ


Απόσπασμα του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020) που θεσπίζει το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΥΑ 48456/Α5/24-04-2020, ΦΕΚ 2285/Β/15-06-2020) με όλες τις αλλαγές της

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΥΑ 40419/Α5/08-04-2022, ΦΕΚ 1718/Β/08-04-2022)

Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού και βεβαίωσης επιτυχίας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΥΑ 73014/Α5/14-06-2022, ΦΕΚ 3057/Β/17-06-2022)

Share and Enjoy !
Shares