Γυμνάσιο

Τελευταία ενημέρωση 6 Μαΐου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) Σχολικό-Διδακτικό έτος, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ (Με όλες τις αλλαγές-Τελευταία ενημέρωση 5-8-2017) (Το διάταγμα αυτό ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 και την νεότερη σχετική ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

ΠΔ 508/1977 (ΦΕΚ 161/Α/9-6-1977) Περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981) Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 123/1987 (ΦΕΚ 68/Α/20-5-1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 4-5-2016)

ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994) με όλες τις αλλαγές – Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου (Τελευταία ενημέρωση 29-11-2016)

ΠΔ 39/2014 (ΦΕΚ 75/Α/28-3-2014) με όλες τις αλλαγές –  Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις. (Τελευταία ενημέρωση 17-2-2019)

ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016 με όλες τις αλλαγές) – Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Τελευταία ενημέρωση 25-12-2021)

Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΥΑ 28722/Γ2/12-3-2010, ΦΕΚ 276/Β/16-3-2010)

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο (ΥΑ 74472/Δ2/16-6-2020, ΦΕΚ 2450/Β/19-06-2020)

Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο – Πώς συγκροτούνται τα τμήματα (ΥΑ 135800/Δ2/23-8-2016, ΦΕΚ 2732/Β/31-8-2016, όπως διευκρινίστηκε με την 152928/Δ2/19-9-2016 εγκύκλιο)

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο και συγκρότηση τμημάτων (ΥΑ 53476/ΓΔ4/28-3-2017, ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017) που ισχύει από το 2017-2018.

Share and Enjoy !
Shares