Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.351.1/31/44210/Ε3/25-4-2024 ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46ΝΚΠΔ-121

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

[…]

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τοποθέτηση στις δεκατρείς (13) κενές θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr), και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epoptes.services.gov.gr/.

Η ως άνω αίτηση έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει τα ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία και καταχωρίζει τόσο τα στοιχεία της οργανικής του θέσης όσο και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Η αυθεντικοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση Κωδικών TAXISnet, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών  oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Επιπλέον, δηλώνει υπεύθυνα, ότι:

α. δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021.
γ. επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Οι θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης εδρεύουν στην εκάστοτε
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταλαμβάνονται από Σύμβουλους Εκπαίδευσης, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, με το Τμήμα Δ΄ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (τηλ. 210-3442952, 210-3442895, 210-3442333 και mail: stelexi@minedu.gov.gr).

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και να διαβιβαστεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Share and Enjoy !
Shares