Γενικό Λύκειο

Τελευταία ενημέρωση 26 Απριλίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Η αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου καθορίζεται πλέον από τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/75-2019). Οι διατάξεις όπως ισχύουν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και κωδικοποίηση (13-04-2022).

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 46/2016, ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) (Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το νόμο 4186/2013). Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία Ενημέρωση 11-8-2018). Το ΠΔ 46/2016 καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 115 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/75-2019) από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (7-5-2019)

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 60/2006, ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006) (Τελευταία ενημέρωση 20-12-2015).

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα (ΥΑ 102474/Δ2/20-08-2021, ΦΕΚ 4134/Β/09-09-2021)

Αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού και εγγράφονται σε Ελληνικά Γενικά Λύκεια (ΥΑ 51216/Δ2/10-05-2021, ΦΕΚ 2053/Β/19-05-2021)


Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο. Ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020 (ΥΑ 96754/Δ2/14-6-2019, ΦΕΚ 2462/Β/21-6-2019)

Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων. Ισχύει από το σχολικό έτος 2020-2021 (ΥΑ 105226/Δ2/12-8-2020, ΦΕΚ 3523/Β/25-8-2020, ΑΔΑ: 6ΜΨΙ46ΜΤΛΗ-8ΨΓ)


Γενικό Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νόμος 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) με όλες τις αλλαγές – Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 27-12-2020)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΥΑ 83871/Δ2/12-07-2021, ΦΕΚ 3137/Β/19-07-2021, ΑΔΑ: ΨΘΘΧ46ΜΤΛΗ-ΓΟΝ)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Απόφαση 85745/Δ2/11-07-2022, ΦΕΚ 3731/Β/14-07-2022)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΥΑ 82785/Δ2/24-7-2023, ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023)

Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) (ΥΑ Φ.253/11812/Α5/28-01-2020, ΦΕΚ 345/Β/7-2-2020)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’) (ΥΑ Φ.251/25089/Α5/20-2-2020, ΦΕΚ 643/Β/27-2-2020)

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25). (Απόφαση Φ.251/119188/Α5/29-09-2022, ΦΕΚ 5136/Β/03-10-2022)

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) (ΥΑ Φ.253/23170/Α5/14-02-2019, ΦΕΚ 504/Β/20-2-2019)

Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών (ΥΑ Φ.253/69990/Α5/07-05-2019, ΦΕΚ 1736/Β/17-5-2019)

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής (ΥΑ Φ.253/66947/Α5/14-06-2023, ΦΕΚ 3927/Β/16-06-2023)

Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ κλπ για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες (ΥΑ Φ.253/128314/Β6/29-11-2002, ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002 με όλες τις αλλαγές)

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 όπως ισχύει (ΥΑ Φ.251/37802/Α5/3-3-2016, ΦΕΚ 698/Β/16-03-2016, με όλες τις αλλαγές της)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (ΥΑ  Φ.151/20049/Β6/20-2-2007, ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) με όλες τις αλλαγές)

Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’). (ΥΑ Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 με όλες τις αλλαγές).

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Εσπερινών Λυκείων, με το ειδικό ποσοστό θέσεων (Έγγραφο Φ.251/192562/A5/06-12-2019)

Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων (ΥΑ 253.2/92419/Α5/01-06-2017, ΦΕΚ 1937/Β/06-06-2017 με όλες τις αλλαγές)

Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων (ΚΥΑ Φ151/17897/Β6/7-2-2014, ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014)

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΥΑ Φ.151/110270/Β6/15-07-2014, ΦΕΚ 1920/Β/16-07-2014)

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ (ΚΥΑ 221893/Β1/27-12-2016, ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016 με όλες τις αλλαγές)

Καθορισμός αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα μουσικά τμήματα των Πανεπιστημίων (ΚΥΑ Φ.253.1/91555/Α5/06-06-2019, ΦΕΚ 2288/Β/11-06-2019)

Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) – Σύσταση, συγκρότηση, πλαίσιο λειτουργίας και αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς τον σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών. (ΥΑ Φ.253/19033/Α5/22-02-2024, ΦΕΚ 1519/Β/07-03-2024)

Share and Enjoy !
Shares