Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση / Υπεύθυνος Μαθητείας

Τελευταία ενημέρωση 22 Νοεμβρίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
2ος όροφος, Γραφείο ΠΕΔ
531 00, Φλώρινα

Τηλέφωνο: 2385350592, 575, 574

Υπεύθυνος
Παπαχαρίσης Σπύρος, (ΠΕ82-Μηχανολόγων), e-mail: spipap at sch.gr


Έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Υπευθύνου Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

  1. Η 23461/Γ2/06-03-2012 εγκύκλιος με θέμα «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης».
  2. Το 49717/Δ4/23-3-2016 έγγραφο με θέμα «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  3. Το 52870/Δ4/30-3-2016 έγγραφο με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  4. Το 106086/Δ4/25-09-2023 έγγραφο με θέμα: «Ορισμός Υπευθύνων Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση».
  5. Ορισμός Υπευθύνου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-2022. (Απόφαση Αρ, Πρωτ.: 4173/23-9-2021)
  6. Ορισμός Υπευθύνου Επικοινωνίας της ΔΔΕ Φλώρινας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση Αρ. Πρωτ.: 5106/28-09-2022)
  7. Ορισμός Υπευθύνου Επικοινωνίας της ΔΔΕ Φλώρινας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2023-2024 (Απόφαση Αρ. Πρωτ.: 4910/26-09-2023)

Νομοθεσία σχετική με τον ορισμό Υπευθύνου Μαθητείας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 39 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020):

“Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν πάνω από τέσσερα (4) τμήματα, αλλιώς η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της ΠΔΕ για τη Μαθητεία.
Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ’, της παρ. 1 του άρθρου 40.
Στους Υπευθύνους καταβάλλεται αμοιβή παρακολούθησης του έργου της Μαθητείας.”

* Στη ΔΔΕ Φλώρινας δεν έχει ορισθεί Υπεύθυνος Μαθητείας.

Share and Enjoy !
Shares