Υπεύθυνος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Μαθητείας

Τελευταία ενημέρωση 24 Φεβρουαρίου 2022 από Διαχειριστής δικτυακού τόπου ΔΔΕ Φλώρινας


Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
2ος όροφος, Γραφείο 16
531 00, Φλώρινα

Τηλέφωνο: 2385350592

Υπεύθυνος
Παπαχαρίσης Σπύρος, (ΠΕ82-Μηχανολόγων), e-mail: spipap at sch.gr


1. Έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  1. Η 23461/Γ2/06-03-2012 εγκύκλιος με θέμα «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης»
  2. Το 49717/Δ4/23-3-2016 έγγραφο με θέμα «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  3. Το 52870/Δ4/30-3-2016 έγγραφο με θέμα : Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

2. Νομοθεσία σχετική με τον ορισμό Υπευθύνου Μαθητείας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 39 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020):

“Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν πάνω από τέσσερα (4) τμήματα, αλλιώς η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της ΠΔΕ για τη Μαθητεία.
Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ’, της παρ. 1 του άρθρου 40.
Στους Υπευθύνους καταβάλλεται αμοιβή παρακολούθησης του έργου της Μαθητείας.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο