Μισθολογικά – Οικονομικά

Τελευταία ενημέρωση 17 Μαρτίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Ο νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) με το μισθολόγιο στο Δημόσιο που ισχύει από 1-1-2016 (Τελευταία ενημέρωση 23-03-2023)

Ο Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) για τα οδοιπορικά που ισχύει από 1-1-2016 (Τελευταία ενημέρωση 17-03-2024)

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ (ΚΥΑ 203044/Β1/29-11-2016, ΦΕΚ 686/ΥΟΔΔ/15-12-2016)

Καθορισμός αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα μουσικά τμήματα των Πανεπιστημίων (ΚΥΑ Φ.253.1/91555/Α5/6-6-2019, ΦΕΚ 2288/Β/11-6-2019)

Σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προς μισθολογική εξέλιξη (Έγγραφο 128433/Ε3/27-7-2018, ΑΔΑ: ΩΔ9Ν4653ΠΣ-Χ43 του Υπουργείου Παιδείας) και τα σχετικά ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2763/18653, 22986/3-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 2/41157/ΔΕΠ/15-6-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία (ΚΥΑ 43644/Δ6/12-04-2023, ΦΕΚ 357/τ. ΥΟΔΔ/18-04-2023, ΑΔΑ: 6ΕΞΥ46ΜΤΛΗ-ΠΞΝ)

Share and Enjoy !
Shares