Αποζημίωση λόγω μετάθεσης

Τελευταία ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Σε υπαλλήλους του δημοσίου, όταν αυτοί μετακινούνται λόγω μετάθεσης, χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των  του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015), οι «Δαπάνες μετάθεσης» (ΚΑΕ 0712), οι οποίες περιλαμβάνουν :
α. Τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους και
β. Έξοδα μετάθεσης

Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης:
α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισμού του.
β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του.
γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης

Επιπλέον αν η μετάθεση γίνεται από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή, όπως αυτές καθορίζονται από σχετικές υπουργικές αποφάσεις, χορηγείται «Εφάπαξ αποζημίωση λόγω μετάθεσης σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής» (ΚΑΕ 0565) η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/Α/22-4-1998) οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/20-10-1992)

Σημειώνεται ότι οι δύο παραπάνω παροχές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και η λήψη της μιας δεν αποκλείει την άλλη.

Διαβάστε στα συνημμένα αρχεία το ισχύον νομικό πλαίσιο για κάθε περίπτωση, τις προϋποθέσεις αποζημίωσης, τα ποσά, τις διευκρινίσεις που έδωσε κατά καιρούς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τις προβληματικές περιοχές, κλπ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (ΚΑΕ 0712)

Γενικές πληροφορίες για την πληρωμή δαπανών λόγω μετάθεσης

Δικαιολογητικά για πληρωμή δαπανών μετάθεσης (ΥΑ 2/54866/0022/20-7-1999 (ΦΕΚ Β 1583/Β/6-8-1999)

ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΕ 0565)

Γενικές πληροφορίες για την εφάπαξ αποζημίωση

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες μετάθεσης (έγγραφο 2/82518/0026/2012 του ΓΛΚ)

Διευκρινίσεις για την εφάπαξ αποζημίωση (Έγγραφα 2/15078/0022/30-6-2005 και 2/20941/0022/28-5-2013 του ΓΛΚ)

Η εφάπαξ αποζημίωση χορηγείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάθεσης

Εφάπαξ αποζημίωση και Σχολικοί Σύμβουλοι

Ποιες είναι οι προβληματικές περιοχές (ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847 ΦΕΚ 667/Β/11-11-1992)

Καθορισμός του ύψους του εφάπαξ ποσού (ΚΥΑ 2067978/7450/0022/14-10-1998 ΦΕΚ 1124/Β/27-10-1998)

Αίτηση χορήγησης της εφάπαξ αποζημίωσης

Share and Enjoy !
Shares