Τα Προγράμματα Σπουδών που θα εφαρμοστούν στα Γυμνάσια από το 2023-2024 Θα εφαρμοστούν για δύο σχολικά έτη πιλοτικά στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Γυμνάσια

Τα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου

Μάθημα Γυμνασίου Σε ΦΕΚ Στη Διαύγεια Από το ΙΕΠ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141499/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5261/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: 9ΗΚ846ΜΤΛΗ-ΖΧ4
Λογοτεχνία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
Νεοελληνική Γλώσσα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
Μαθηματικά των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 141379/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5260/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: ΩΓΡΚ46ΜΤΛΗ-2ΦΓ
Πληροφορική των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
Τεχνολογία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 141347/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5258/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: 6Ξ0146ΜΤΛΗ-ΡΞΠ
Θρησκευτικά των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141492/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5237/Β/11-11-2021 ΑΔΑ: ΨΖΤΣ46ΜΤΛΗ-ΩΕΧ
Ιστορία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141327/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5233/Β/11-11-2021 ΑΔΑ: 9ΦΜ346ΜΤΛΗ-ΓΕ4
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Γ΄ τάξης
(Απόφαση 141415/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5287/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: ΨΑΜ546ΜΤΛΗ-1ΑΠ
Οικιακή Οικονομία της Α΄ τάξης
(Απόφαση 141452/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5234/Β/11-11-2021 ΑΔΑ: 6ΒΛΖ46ΜΤΛΗ-ΡΤ2
Φυσική Αγωγή των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 144582/Δ2/11-11-2021)
ΦΕΚ 5358/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: Ψ36Θ46ΜΤΛΗ-2Χ2
Φυσική των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 149118/Δ2/19-11-2021)
ΦΕΚ 5518/Γ/29-11-2021 ΑΔΑ: 60ΑΦ46ΜΤΛΗ-ΦΜΒ
Χημεία των Β’ και Γ’ τάξεων 
Βιολογία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141359/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: Ψ5ΧΜ46ΜΤΛΗ-Α1Ω
Γεωλογία-Γεωγραφία των Α’ και Β’ τάξεων
(Απόφαση 145460/Δ2/12-11-2021)
ΦΕΚ 5392/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: 923Ο46ΜΤΛΗ-ΗΞΥ
Καλλιτεχνικά των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
Μουσική των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο