Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας

Τελευταία ενημέρωση 14 Φεβρουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 14, 531 00, Φλώρινα

Τηλ.: 2385044038, 2385054527,
ΣΥΖΕΥΞΙΣ : 2385350527,
e-mail: plinet at dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνος :
Στυλιάδης Κωνσταντίνος (ΠΕ86-Πληροφορικής), e-mail: styliadis at sch.gr

Μεταφερθείτε στις σελίδες του Κε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠΛΗΝΕΤ

 • Η πρόβλεψη για την ίδρυση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) έγινε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/21-6-2006).
 • Με βάση την παρ. 10 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
  «Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) όπως ισχύει και στην υπ’ αριθ. 63579/Γ2/2002 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
  Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 • Σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 17 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»:
  «2. Καταργούνται οι εξής υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
  ……………
  ε) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), της παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018»
 • Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ έπαψαν να λειτουργούν με την ΥΑ 34050/ΓΔ4/4-3-2019 (ΦΕΚ 807/Β/7-3-2019)
 • Μετά την κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ συστήνονται θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018):
  «Άρθρο 14 – Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
  Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
 • Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
 • Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.»

 • Η ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018) καθορίζει τα προσόντα, τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
 • Η 4034/19-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΟΦ46ΜΤΛΗ-3ΒΟ) προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας απέβη άγονη.
 • Κατόπιν αυτού εκδόθηκε η 4223/01-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ57Σ46ΜΤΛΗ-ΝΛΦ) αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου με απόσπαση για το σχολικό έτος 2020-2021
 • Με την 4445/11-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΒΡ46ΜΤΛΗ-ΒΡΚ) απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας καλύφθηκε η θέση για το σχολικό έτος 2020-2021.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •