Τμήμα Β΄ Οικονομικού

Τελευταία ενημέρωση 13 Οκτωβρίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 8
531 00, Φλώρινα
Τηλ. 2385 350 591

Το τμήμα Β’ στελεχώνεται σύμφωνα με τις 1717/6-3-2018 και 1718/8-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΕΣ4653ΠΣ-ΞΞΠ) αποφάσεις της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας και στην λειτουργία του επικουρούν και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

Μπούσιος Θωμάς (ΠΕ ΔΙΟΙΚ) – Προϊστάμενος Τμήματος, 2385 350 591
Μητσόπουλος Δημήτριος (ΠΕ ΔΙΟΙΚ) – Αναπληρωτής Προϊσταμένου, 2385 350 591 (σύμφωνα με την 7078 13-10-2013 (ΑΔΑ: Ρ11Υ46ΝΚΠΔ-ΗΥ1) απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας)
Κολομπότσιος Νικόλαος (ΠΕ86) αποσπασμένος εκπαιδευτικός – 2385 350 591


Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) : «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για:
α) τη χορήγηση Μ.Κ. στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της,
γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
στ) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
ζ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,
η) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία,
θ) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
ι) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,
ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονομικής φύσεως θέματα,
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,
ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-12-2022

Με την 157393/Ν4/19-12-2022 (ΦΕΚ 6865/Β/29-12-2022, ΑΔΑ: 640Ξ46ΜΤΛΗ-ΞΔΜ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες και δικαιώματα υπογραφής ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 6 – Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής για αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου, κατόπιν συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για μισθολογική εξέλιξη, στους διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.”

Share and Enjoy !
Shares