Ιδιωτική εκπαίδευση – Φροντιστήρια – Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τελευταία ενημέρωση 17 Ιουνίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Επισκεφθείτε τον θεματικό μας δικτυακό τόπο για πληροφορίες σχετικές με τις αναγγελίες έναρξης διδασκαλίας ή ανανέωσης αδειών διδασκαλίας.


Λειτουργία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου


Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών (ΥΑ 6117/Α5/13-1-2017, ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 4-3-2018)

Η εγκύκλιος 36271/Ν1/2-3-2018 (ΑΔΑ:6Γ874653ΠΣ-ΘΣΓ) που διευκρινίζει θέματα σχετικά με την απόκτηση επάρκειας

Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων (Εγκύκλιος 19484/Ν1/05-02-2018, ΑΔΑ:Ω5Φ94653ΠΣ-ΒΝΚ)

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους (Εγκύκλιος 160915/Ν1/24-11-2020, ΑΔΑ: 6ΑΔΦ46ΜΤΛΗ-ΗΓΧ)

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών (Εγκύκλιος 132523/Ν1/3-8-2018, ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679)

Αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – Χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων – Χρονικές περίοδοι παροχής εργασίας από τους ιδιωτικού εκπαιδευτικούς (Εγκύκλιος 128747/Ν1/27-7-2018, ΑΔΑ: ΩΝΛΦ4653ΠΣ-ΔΒΒ)

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Εγκύκλιος 25656/N1/19-2-2019, ΑΔΑ: ΩΦΘΚ4653ΠΣ-ΔΜΥ)

Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 160875/Ν1/24-11-2020, ΑΔΑ: 6ΑΚ246ΜΤΛΗ-4ΟΑ)

Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων (Εγκύκλιος 141039 /Ν1/15-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας)

Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων παρεκκλίσεων στα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών (Εγκύκλιος 160229/24-11-2020, ΑΔΑ: 6Ρ0Μ46ΜΤΛΗ-ΡΣΙ)

Διευκρινίσεις επί του άρθρου 3 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων (Έγγραφο 18568/Ν1/17-2-2021 του ΥΠΑΙΘ)

Share and Enjoy !
Shares