Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τελευταία ενημέρωση 20 Νοεμβρίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
531 00, Φλώρινα, 2ος όροφος
Τηλ.: 2385 350 581

email: ysd@dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
(Δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος)


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η πρόβλεψη για την θέσπιση υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων έγινε με

 1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 47 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985).
 2. Την παράγραφο 13 του άρθρου 111 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-7-1990).
 3. Την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000).
 4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002).
 5. Την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ 28-6-2002).
 6. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) αντίστοιχα.
 7. Την Υ.Α. Γ2/4867/92 (ΦΕΚ 629/Β/23-10-1992) «Σχολικές Δραστηριότητες».

Με την 92998/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-ΛΥΥ (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012) ΥΑ, όπως διευκρινίστηκε με το Κεφ. Β της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, γίνεται ο καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων έγινε με την ΥΑ 93006/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4Γ99-ΡΓΜ

Η κύρωση των αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3402/6-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-ΕΝΠ) και η αντίστοιχη τοποθέτηση με την 3452/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ69-6Ρ5) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-12-2017

Τοποθέτηση αναπληρωτή υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας (Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας 6385/13-12-2017, ΑΔΑ: 6ΠΔΖ4653ΠΣ-ΜΑΝ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-9-2018

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.351.1/22/141872/Ε3/3-9-2018 (ΦΕΚ 3813/Β/4-9-2018) :
«Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17-08-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»:

«Άρθρο 23 – Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

 1. Με εξαίρεση τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών δραστηριοτήτων.
  Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20.
  Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.
 1. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.»
Share and Enjoy !
Shares