Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τελευταία ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
531 00, Φλώρινα, 2ος όροφος
Τηλ.: 2385054580

email: ysd@dide.flo.sch.gr

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Κοΐδης Παναγιώτης (ΠΕ11)


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η πρόβλεψη για την θέσπιση υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων έγινε με

 1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 47 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985).
 2. Την παράγραφο 13 του άρθρου 111 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-7-1990).
 3. Την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000).
 4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002).
 5. Την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ 28-6-2002).
 6. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) αντίστοιχα.
 7. Την Υ.Α. Γ2/4867/92 (ΦΕΚ 629/Β/23-10-1992) «Σχολικές Δραστηριότητες».

Με την 92998/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-ΛΥΥ (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012) ΥΑ, όπως διευκρινίστηκε με το Κεφ. Β της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, γίνεται ο καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων έγινε με την ΥΑ 93006/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4Γ99-ΡΓΜ

Η κύρωση των αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3402/6-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-ΕΝΠ) και η αντίστοιχη τοποθέτηση με την 3452/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ69-6Ρ5) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-12-2017

Τοποθέτηση αναπληρωτή υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας (Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας 6385/13-12-2017, ΑΔΑ: 6ΠΔΖ4653ΠΣ-ΜΑΝ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-9-2018

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.351.1/22/141872/Ε3/3-9-2018 (ΦΕΚ 3813/Β/4-9-2018) :
«Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ.»

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •