Καθορισμός ειδικοτήτων Γ’ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 Θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ20/98094/Δ4/12-6-2017 (ΦΕΚ 2067/Β/15-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των ειδικοτήτων Γ’ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2017-18 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α’ 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-6-2017

Η ΥΑ καταργήθηκε λόγω λαθών και στη θέση της εκδόθηκε η ΥΑ Φ20/106076/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2219/Β/29-6-2017)

Μετάβαση στο περιεχόμενο