Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Φλώρινας (ΕΚΦΕ)

Τελευταία ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Φλώρινας
Εδρεύει στους χώρους του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας

e-mail: mail@ekfe.flo.sch.gr

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Φλώρινας
Κατηκαρίδης Ευστάθιος, ΠΕ04.01, Φυσικός


  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΦΕ

 • Η πρόβλεψη για την ίδρυση των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) έγινε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Νόμου 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002)
 • Με την 63644/Γ2/19-6-2002 (ΦΕΚ 1224/Β/20-9-2002) ΥΑ εγκρίθηκε η ανά Νομό λειτουργία των ΕΚΦΕ, όπως προβλέφθηκαν από τον προαναφερόμενο Νόμο 2986/2002
 • Με την 222076/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5934/Β/31-12-2018) ΥΑ καθορίστηκαν τα προσόντα, τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων ΕΚΦΕ καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους
 • Με το 4513/ΓΔ4/11-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ και με το 10378/ΓΔ4/23-1-2019 έγγραφο δόθηκαν διευκρινίσεις για τις διαδικασίες επιλογής (Το έγγραφο αυτό ανακοινοποιήθηκε ως προς την ημεερομηνία λήξης της θητείας)
 • Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκε ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Φλώρινας είναι η  133/16-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΗΓ4653ΠΣ-ΣΣΕ) προκήρυξη της ΔΔΕ Φλώρινας
 • Με την 1155/28-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΒ84653ΠΣ-ΕΒ0) απόφαση της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και με την 1311/07-03-2019 (ΑΔΑ: 64ΕΓ4653ΠΣ-3ΨΓ) απόφαση της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας ανακοινώθηκε ο οριστικός αξιολογικός πίνακας.
 • Με την 1340/8-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΡ54653ΠΣ-ΟΟΣ) απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας τοποθετήθηκε ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Φλώρινας με θητεία μέχρι 31-07-2022

Με βάση την παρ. 9 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
«Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ένα (1) ή περισσότερα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24), όπως ισχύει.
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΕΚΦΕ είναι η έρευνα και η τεχνική και οργανωτική υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων καθώς και η παροχή συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της διεύθυνσης εκπαίδευσης τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-6-2018

Σύμφωνα με το άρθρου 16 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»:
«Άρθρο 16 – Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

 1. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε ΕΚΦΕ αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος του Κέντρου.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14. (Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.)
 3. Οι Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου τους από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ04 του οικείου ΠΕΚΕΣ»
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •