Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων

Τελευταία ενημέρωση 1 Φεβρουαρίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου – ΥΑ 85980/Δ2/03-07-2020 (ΦΕΚ 2737/Β/4-7-2020) που ισχύει από το 2020-2021, όπως ισχύει με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 27-09-2021)

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου – ΥΑ Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018) που ισχύει από το 2018-2019, όπως ισχύει με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 19-09-2021) και η Φ22/8778/Δ4/25-01-2023 (ΦΕΚ 418/Β/30-01-2023, ΑΔΑ: ΨΣ3746ΜΤΛΗ-9Ω8) τροποποίηση
Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα ΕΠΑΛ (Έγγραφο Φ22/171403/Δ4/15-10-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 144236/Δ2/5-9-2018, ΦΕΚ 4202/Β/25-9-2018, ΑΔΑ: ΨΩΔ94653ΠΣ-ΘΒΛ)

Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (ΥΑ 148262/Δ2/10-9-2018, ΦΕΚ 4077/Β/17-9-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) – ΥΑ 71105/Δ3/4-5-2018 (ΦΕΚ 1761/Β/17-5-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο Ειδικό Λύκειο – ΥΑ 105116/Δ3/25-6-2018 (ΦΕΚ 2515/Β/29-6-2018) και η 1η τροποποίηση αυτής (ΥΑ 191536/Δ3/9-11-2018, ΦΕΚ 5131/Β/16-11-2018) και η 2η τροποποίηση (ΥΑ 127405/Δ3/12-8-2019, ΦΕΚ 3339/Β/29-8-2019)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ – ΥΑ 115824/Δ3/10-7-2018 (ΦΕΚ 2944/Β/20-7-2018)

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (ΥΑ Φ.814/37451/Η2/6-3-2015, ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε)

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) (ΚΥΑ Φ22/134291/Δ4/8-8-2018, ΦΕΚ 3520/Β/21-8-2018, ΑΔΑ:7ΝΩΘ4653ΠΣ-1ΥΣ).

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ) (Απόφαση Φ9/114791/Δ4/21-09-2022, ΦΕΚ 4983/Β/26-09-2022, ΑΔΑ: ΨΠΤ246ΜΤΛΗ-Α4Η) και η Φ9/8772/Δ4/25-01-2023 (ΦΕΚ 418/Β/30-01-2023) τροποποίηση

Επισκέψεις: 2320

Μετάβαση στο περιεχόμενο