Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων

Τελευταία ενημέρωση 13 Μαρτίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού ΛυκείουΥΑ 85980/Δ2/03-07-2020 (ΦΕΚ 2737/Β/4-7-2020) που ισχύει από το 2020-2021, όπως ισχύει με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου – ΥΑ Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018) που ισχύει από το 2018-2019, όπως ισχύει με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα ΕΠΑΛ (Έγγραφο Φ22/171403/Δ4/15-10-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 144236/Δ2/5-9-2018, ΦΕΚ 4202/Β/25-9-2018, ΑΔΑ: ΨΩΔ94653ΠΣ-ΘΒΛ)

Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (ΥΑ 148262/Δ2/10-9-2018, ΦΕΚ 4077/Β/17-9-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) – ΥΑ 71105/Δ3/4-5-2018 (ΦΕΚ 1761/Β/17-5-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο Ειδικό Λύκειο – ΥΑ 105116/Δ3/25-6-2018 (ΦΕΚ 2515/Β/29-6-2018) και η 1η τροποποίηση αυτής (ΥΑ 191536/Δ3/9-11-2018, ΦΕΚ 5131/Β/16-11-2018) και η 2η τροποποίηση (ΥΑ 127405/Δ3/12-8-2019, ΦΕΚ 3339/Β/29-8-2019)

Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) (Απόφαση 91097/Δ3/16-08-2023, ΦΕΚ 5140/Β/18-08-2023 με ισχύ από το 2023-2024) και η διόρθωσή της που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5302/Β/04-09-2023

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (ΥΑ Φ.814/37451/Η2/6-3-2015, ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε)

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) (ΚΥΑ Φ22/134291/Δ4/8-8-2018, ΦΕΚ 3520/Β/21-8-2018, ΑΔΑ:7ΝΩΘ4653ΠΣ-1ΥΣ).

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ) (Απόφαση Φ9/116550/Δ4/17-09-2021) (με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της)

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ) (Απόφαση Φ9/114791/Δ4/21-09-2022, ΦΕΚ 4983/Β/26-09-2022, ΑΔΑ: ΨΠΤ246ΜΤΛΗ-Α4Η), η Φ9/8772/Δ4/25-01-2023 (ΦΕΚ 418/Β/30-01-2023) τροποποίηση και η Φ9/92706/Δ4/23-8-2023 (ΦΕΚ 5206/Β/28-08-2023) (ΑΔΑ: ΨΥΒΣ46ΝΚΠΔ-ΒΔ1) τροποποίηση

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) (Απόφαση Φ9/101003/Δ4/13-09-2023, ΦΕΚ 5510/Β/18-09-2023, ΑΔΑ: ΨΦ8546ΝΚΠΔ-Φ2Ε)

Share and Enjoy !
Shares