Διευκρινίσεις για μέγιστη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών Το ισχύον νομικό πλαίσιο και το Κανονιστικό πλαίσιο από Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

Έγγραφο 154577/Ε3/29-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου, … ➜ περισσότερα

Σχετικά με το δικαίωμα λήψης άδειας άνευ αποδοχών από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Οι αιτήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως όλων των μονίμων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 111777/Ε3/10-09-2021 (ΑΔΑ: 68ΠΞ46ΜΤΛΗ-1ΡΝ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Αυτοδίκαιη λύση … ➜ περισσότερα

Καταχώριση αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών στο MySchool Προκειμένου να αντανακλάται απόλυτα η καθημερινή λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων

Έγγραφο 180344/Ε3/25-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία … ➜ περισσότερα

Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του Ν.4075/2012

Έγγραφο 24197/Ε2/14-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Εργασία εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές Μόνο μετά από άδεια του υπηρεσιακού συμβουλίου

Έγγραφο 62763/Ε2/13-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την δυνατότητα να … ➜ περισσότερα

Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας Όταν η άδεια δίνεται με τις διατάξεις του Ν.4075/2012

Εγκύκλιος 175050/Ε1/3-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με … ➜ περισσότερα

Άδεια άνευ αποδοχών και υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου

Έγγραφο 156323/Ζ1/30-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο διαβιβάζεται το … ➜ περισσότερα