Μεταπτυχιακός τίτλος εξωτερικού με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ δύναται να ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη Αντίθετα για την βαθμολογική εξέλιξη απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ

Έγγραφο 94814/Ε2/7-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού … ➜ περισσότερα

Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του Ν.4075/2012

Έγγραφο 24197/Ε2/14-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Εκτέλεση ποινής οριστικής παύσης και δικαίωμα παραίτησης Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/87/οικ.4867/13-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΒΣΓ465ΧΘΨ-ΔΗΡ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Το Νομικό Συμβούλιο … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις αποδοχές κατά τη διάρκεια αναστολής άσκησης καθηκόντων Ο υπάλληλος λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του

Έγγραφο Φ277/17/6315/Ε2/18-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια προηγουμένων εγγράφων μας, … ➜ περισσότερα