Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του Ν.4075/2012


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 24197/Ε2/14-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση της αριθμ. 80/2016 Γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή στις 13-7-2016 από τον αρμόδιο Υπουργό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/11-4-2016), διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της Γνωμοδότησης εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ειδική διάταξη της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ.1 του Ν. 4351/2015. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) εφαρμόζεται ως προς το διαδικαστικό θέμα της υποχρεωτικής χορήγησής της και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

Διαβάστε το έγγραφο

——————————————————————————————————————

Τι προβλέπει η περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ.1 του Ν. 4351/2015.

Ε’ Άδειες χωρίς αποδοχές

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.
  2. «Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»

——————————————————————————————————————-

Η γνωμοδότηση 30/2015 του τμήματος Γ του ΝΣΚ με θέμα τις Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανατροφή τέκνου.

Η γνωμοδότηση 80/2016 της ολομέλειας του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας με θέμα «Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Ανώτατο χρονικό όριο άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών»

Share and Enjoy !
Shares