Εργασία εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές Μόνο μετά από άδεια του υπηρεσιακού συμβουλίου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 62763/Ε2/13-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την δυνατότητα να απασχολείται σε άλλη εργασία εκπαιδευτικός, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών, σας παραπέμπουμε στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011, στις οποίες ορίζεται ότι υπάλληλοι, που κάνουν χρήση της άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 51 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007), εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες.

Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 31 & 32 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007), σύμφωνα με τα οποία, για τις εν λόγω απασχολήσεις απαιτείται χορήγηση άδειας από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Σχετική είναι και η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/05-8-2011 εγκύκλιος του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ-ΨΡΘ).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares