Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82)

ΥΠΑΙΘΑ, 50125/Ε3/4 Μαΐου 2022 – ΑΔΑ: ΨΓ4Ν46ΜΤΛΗ-0ΒΡ Εγκύκλιος για τη … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Ο «ίδιος εργοδότης» μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία απασχολήθηκε ως εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ο/η αναπληρωτής/τρια για διάστημα 12 μηνών κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη

Εγκύκλιος 101912/Ε3/15-09-2023 (ΑΔΑ: 995Σ46ΝΚΠΔ-3Κ0) του Υπουργείου Παιδείας Με το άρθρο … ➜ περισσότερα

Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2023-2024 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαΐου 2023

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού … ➜ περισσότερα

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών – Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών – Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους - Η απαγόρευση δεν αφορά αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/ 28 Απριλίου 2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) Α. Αναστολή προσλήψεων και … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την άδεια εξετάσεων σε εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα Σε ποιες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/907/15409/03-01-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με τις διατάξεις των … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Είναι δυνατό να χορηγηθεί στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Έγγραφο 10957/Ε1/02-02-2022 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τη χορήγηση άδειας … ➜ περισσότερα

Ακυρώθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετική με την άδεια ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους Μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Έγγραφο 11919/Ε3/03-02-2022 (ΑΔΑ: 671Ξ46ΜΤΛΗ-0Ο7) του Υπουργείου Παιδείας Με την αριθ. … ➜ περισσότερα

Άδεια δεκατεσσάρων (14) ημερών στον πατέρα υπάλληλο κατά τη γέννηση του τέκνου του Θα χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης

Άρθρο 54 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 166/Α/18-09-2021) Δικαίωμα ειδικής άδειας … ➜ περισσότερα

Σχετικά με το δικαίωμα λήψης άδειας άνευ αποδοχών από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Οι αιτήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως όλων των μονίμων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 111777/Ε3/10-09-2021 (ΑΔΑ: 68ΠΞ46ΜΤΛΗ-1ΡΝ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Αυτοδίκαιη λύση … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει για την άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διάρκειά της

Εγκύκλιος 108357/Ε3/21-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή πληθώρα … ➜ περισσότερα

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς για το 2021-2022 Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις

Εγκύκλιος 89856/Ε3/22-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΤ446ΜΤΛΗ-ΡΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας Λαμβάνοντας υπόψη τη … ➜ περισσότερα