Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας Όταν η άδεια δίνεται με τις διατάξεις του Ν.4075/2012

Εγκύκλιος 175050/Ε1/3-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη προσμέτρηση ή μη χρονικού διαστήματος πέραν των 4 μηνών για τις άδειες ανατροφής τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4144/2013, σας γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας χρονικό διάστημα πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. Σε περίπτωση που χορηγήθηκε άδεια μεγαλύτερου διαστήματος, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνο το χρονικό διάστημα των 4 μηνών. Η εν λόγω ρύθμιση ανατρέχει στην ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλ. από 11-4-2012 και εφεξής.

Το χρονικό αυτό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών προκύπτει: α) από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4075/2012 στο κεφ. Ζ για τα άρθρα 50 έως 56 ορίζεται ότι «επέρχονται τροποποιήσεις στο προγενέστερο καθεστώς για τη χορήγηση γονικής άδειας, με τις οποίες αυξάνεται το χρονικό διάστημα της χορηγούμενης άδειας από τους τρεις και μισό μήνες στους τέσσερις και αποσαφηνίζεται ο κύκλος των δικαιούχων της γονικής άδειας ανατροφής παιδιού.», β) από την με αρ.πρωτ.13138/516/5-7-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, η οποία σας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ.Φ.908/81613/ Η/17-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία (σελ.2) «Με το άρθρο 50 ορίζεται το δικαίωμα της γονικής άδειας ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων μηνών, μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των έξι ετών,…» και τέλος γ) την με αρ. πρωτ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο