Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Απόφαση 166516/ΓΔ4/5-10-2018 (ΦΕΚ 4518/Β/16-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας Για την κάλυψη … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Το χρονοδιάγραμμα επιλογής τους

Απόφαση Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-9-2018 (ΦΕΚ 4196/Β/25-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας Κατά την πρώτη … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Απόφαση 106055/Ε4/26-6-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε, κατά … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το 2018 Σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Απόφαση 52117/E4/29-03-2018 (ΑΔΑ:6Ν0Ψ4653ΠΣ-9ΣΙ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή τους … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 29 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02.50 για τα ΚΕΔΔΥ Ανάληψη υπηρεσίας από 7 έως και 8 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 198083/Ε2/4-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΥ834653ΠΣ-2ΡΩ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Απόφαση 6126/3-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΖΕ4653ΠΣ-Ο3Ω) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τη Δευτεροβάθμια … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΚΕΔΔΥ για το 2015-2016 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης

Εγκύκλιος 84890/Δ3/27-5-2015 (ΑΔΑ:ΩΟ40465ΦΘ3-ΧΗ4) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς και Φλώρινας

Έγγραφο 1604/17-4-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΩΗ465ΦΘ3-ΠΘΣ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Α. Την … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2015-2016

Απόφαση 57076/Δ3/7-4-2015 (ΑΔΑ:7ΧΓΘ465ΦΘ3-3ΩΙ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή τους … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ:«Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης»

Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusiveeducation) … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση των αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΔΕ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το 2014-2015

Απόφαση 165765/Γ6/14-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΚ3Φ9-ΛΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση των με αρ. … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ για το 2014-2015 για τα ΚΕΔΔΥ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 5980/6-10-2014 (7ΧΦΜ9-ΩΥ1) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνονται … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ με θέμα : «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Απόφαση 148301/Γ6/18-9-2014 (ΦΕΚ 2569/Β/26-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και προσωρινών αναπληρωτών Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 5759/30-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ389-ΒΦΚ ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 147985/Γ6/17-9-2014 (ΑΔΑ:7ΖΑΓ9-ΙΡ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση Πλήρωσης Θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Κοζάνης

Έγγραφο 5151/10-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΥ5Α9-ΑΥ9) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2014

Απόφαση 113743/Γ6/18-7-2014 (ΑΔΑ:ΒΔΓΑ9-98Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Με την απόφαση μετατίθενται … ➜ περισσότερα