Πρόσκληση Πλήρωσης Θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Κοζάνης

Έγγραφο 5151/10-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΥ5Α9-ΑΥ9) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Α. Την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Κοζάνης με διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών
Β. Ως αναπληρωτές προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται :
1) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 323/ 1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 2) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 11-09-2014 έως 24-09-2014 στις οικείες διευθύνσεις ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, που υπάγονται οργανικά.

Διαβάστε την προκήρυξη

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο