Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Το χρονοδιάγραμμα επιλογής τους


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-9-2018 (ΦΕΚ 4196/Β/25-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός τριών (3) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,

β) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης,

γ) οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ που κατέχουν οργανική θέση σε Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) υποβάλλονται στο ΚΕΔΔΥ της οργανικής τους θέσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και τη μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 και

δ) η ανάληψη υπηρεσίας των Προϊσταμένων ΚΕΣΥ πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

{……}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-8-2021

Η ανωτέρω ΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021

Share and Enjoy !
Shares