Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς και Φλώρινας

Έγγραφο 1604/17-4-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΩΗ465ΦΘ3-ΠΘΣ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Α. Την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Καστοριάς και Ν. Φλώρινας με διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).

Β. Ως Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται (Άρθρο 56 του Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 118/Α/28-4-2011):

1) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και

2) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Οι υποψήφιοι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μπορούν να καταθέσουν αίτηση για τη θέση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 20-4-2015 έως 30-4-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, που υπάγονται οργανικά.

Διαβάστε την προκήρυξη

 

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο