Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Απόφαση 166516/ΓΔ4/5-10-2018 (ΦΕΚ 4518/Β/16-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Για την κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018, η εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό αποδεικνύεται με:

α) Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,

β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή

γ) Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),

δ) Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομές επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ) και κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η παραπάνω επιμόρφωση, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους φορείς αυτού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση

ΣΣ : Ανωτέρω αναφέρεται ως δομή επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το ΓΡΑΣΥΠ. Μάλλον εννοείται η προϋπηρεσία σε ΓΡΑΣΕΠ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-11-2018

Η παραπάνω αναφερόμενη αβλεψία διορθώθηκε στο ΦΕΚ 4985/Β/8-11-2018. Συγκεκριμένα η αναφέρονται τα εξής:
Στην 166516/ΓΔ4/5-10-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4518/16-10-2018 (τ.Β΄), στη σελίδα 55129 στη Β΄ στήλη, στον 30 στίχο διορθώνεται
το εσφαλμένο «(ΚΕΣΥΠ,ΓΡΑΣΥΠ,ΓΡΑΣΥ)»,
στο ορθό «(ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ)».

Μετάβαση στο περιεχόμενο