Σχετικά με την άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Είναι δυνατό να χορηγηθεί στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 10957/Ε1/02-02-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Αναφορικά με τη χορήγηση άδειας σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005 (Α΄ 17), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατόπιν της έκδοσης του ν. 4808/2021 (101 Α΄), σύμφωνα με το άρθρο 33 «Πεδίο εφαρμογής», «Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται, με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης: α) στον ιδιωτικό τομέα, β) σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία……».

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι: «Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/ 2005 (Α’ 17), δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)».

Καθότι δεν ισχύουν ειδικές διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς, σας παραπέμπουμε και στο κεφ. Β’ παρ. 9 (σελ. 21) της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/08-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ για υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ. Ως εκ τούτου, η προαναφερθείσα άδεια δύναται να χορηγηθεί στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Γενικότερα, σχετικά με τις άδειες που δικαιούνται οι μόνιμοι ή/και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, υπάρχει αναρτημένος σχετικός πίνακας στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. (minedu.gov.gr) στη διαδρομή

(i) Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί/Μόνιμοι/Άδειες για μόνιμους και

(ii) Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί/Αναπληρωτές/ Άδειες για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares