Ακυρώθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετική με την άδεια ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους Μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 11919/Ε3/03-02-2022 (ΑΔΑ: 671Ξ46ΜΤΛΗ-0Ο7) του Υπουργείου Παιδείας

Με την αριθ. Α2367/16-12-2021 απόφαση της 7-μελούς σύνθεσης του Τμήματος Γ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης εκπαιδευτικού κατά της αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, σας αναφέρουμε ότι ακυρώνεται η υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκύκλιος.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares