Νέα απόφαση για τις αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Και των αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ


άκουσε το άρθρο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016. ΑΔΑ:7Φ8Α4653ΠΣ-Ψ9Φ) των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Καθορίζουμε αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά γραπτό δοκίμιο ή κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης ή εξέτασης για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επιτηρητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους νόμιμους αναπληρωτές τους που απασχολούνται στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, των αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ καθώς και εφάπαξ αποζημίωση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών των προέδρων, μελών, γραμματέων των διαφόρων επιτροπών και του λοιπού εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, που συμμετέχει στις διαδικασίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών και επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ακολούθως:

Οι με αρ. αριθμ. 2/33374/0022/27-4-2012 (1393 τ.Β΄) και 2/41654/ΔΕΠ/20-6-2016 (272 τ.ΥΟΔΔ) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-1-2017.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

ΣΣ : Η ΚΥΑ είναι ελλιπής γιατί ενώ αναφέρει τον τρόπο που θα αποζημιώνονται τα Σάββατα (ΚΑΕ 0512) και οι μέρες Ιουλίου (ΚΑΕ 0563), εν τούτοις παραλείπει να αναφέρει τα ποσά της αποζημίωσης.

Το πιθανότερο είναι να εκδοθεί συμπληρωματική ΚΥΑ, όπως έγινε το 2012 που εκδόθηκε η 2/42748/0022/13-6-2012 (ΦΕΚ 1843/Β/13-6-2012)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9-6-2017

Τελικά εκδόθηκε η ΚΥΑ 95206/Β1/7-6-2017, ΦΕΚ 1995/Β/9-6-2017 η οποία καθορίζει πώς θα αποζημιώνονται τα Σάββατα (ΚΑΕ 0512) και οι μέρες Ιουλίου (ΚΑΕ 0563).

Share and Enjoy !
Shares