Υλοποίηση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας» Mε έναρξη το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ.Πρωτ.: Φ11/ 114431/ Δ7/12/10/2023

Υλοποίηση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας» με έναρξη το σχολικό έτος 2023-2024

Στόχοι του προγράμματος

Επιδιώκεται:

1) Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά: α) με την πρόληψη των πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών και β) των συνεπειών των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στα οικοσυστήματα, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,
2) Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και
3) Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/-τριών με την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης και προστασίας των χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προτείνεται το κάθε σχολείο να «υιοθετήσει» μία συγκεκριμένη έκταση (πάρκο, αλσύλλιο, περιαστικό πράσινο, ζώνη μεικτών δραστηριοτήτων, δρυμό, πεδινή έκταση, περιοχή που κάηκε ή πλημμύρισε πρόσφατα, συγκεκριμένη έκταση ακτής, κ.τ.λ.) με σκοπό:

1. Να αντλεί και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με το οικοσύστημα που υιοθέτησε,
2. Να παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξή του με έμφαση στις αλλαγές χρήσεις γης, ενδεχόμενες καταπατήσεις και παρεμβάσεις σε αυτό, και
3. Να πραγματοποιεί δράσεις πρόληψης, προστασίας, ευαισθητοποίησης αειφορικών πρακτικών για την περιοχή που υιοθέτησε στη σχολική κοινότητα, στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης και με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί:

  • είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και ενδεικτικά στις Θεματικές: Φροντίζω το Περιβάλλον (Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά, Φυσικές καταστροφές. Πολιτική Προστασία, Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά) και Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (Εθελοντισμός)
  • είτε ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων
  • είτε στο πλαίσιο της διάχυσης και του εμπλουτισμού συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων.

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares