Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Φλώρινας Ενστάσεις από 18-10-2023 έως και 20-10-2023 και ώρα 23:59


άκουσε το άρθρο

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων βάσει της 4857/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6Σ2346ΝΚΠΔ-9ΜΦ) προκήρυξης της ΔΔΕ Φλώρινας (Παρ. 2 του άρθ. 3 της ΥΑ Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, ΦΕΚ 5426/Β/14-09-2023)

Ανακοινώνονται σήμερα 17-10-2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι προσωρινοί πίνακες δεκτών – μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εξής:

Προσωρινός πίνακας δεκτών υποψηφίων

Προσωρινός πίνακας μη δεκτών υποψηφίων

Ενστάσεις:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της ΥΑ Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 (ΦΕΚ 5426/Β/14-09-2023), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι από 18-10-2023 και ώρα 08:00 έως και 20-10-2023 και ώρα 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο e-mail της ΔΔΕ Φλώρινας (mail@dide.flo.sch.gr).

Μετά την αποστολή της ένστασης απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματεία της ΔΔΕ Φλώρινας (2385054574) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παραλαβή και πρωτοκόλληση της ένστασης.

Share and Enjoy !
Shares