Μέχρι 31 Μαρτίου 2022 παρατείνεται η ισχύς των αδειών διδασκαλίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στα Φροντιστήρια και στην Κατ’ Οίκον Διδασκαλία Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Άρθρο 131 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) Ρυθμίσεις για τις … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ποιες άδειες πρέπει να επικαιροποιηθούν με προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων

Έγγραφο 141268/Ν1/04-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τις ήδη υποβληθείσες … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού

Έγγραφο 186634/Ε3/5-11-2018 (ΑΔΑ: 65Ν84653ΠΣ-Κ06) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας

Εγκύκλιος 141172/N1/31-8-2018 (ΑΔΑ: 6Η6Τ4653ΠΣ-ΣΩ5) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα

Έλεγχος των Πρόσθετων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στα Ιδιωτικές Σχολεία

Έγγραφο 226864/Ν1/22-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας 1. Στην παρ. 2 του … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την εγγραφφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Έγγραφο 166064/Ν1/5-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα … ➜ περισσότερα

Η συνολική προϋπηρεσία σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 90 του νόμου … ➜ περισσότερα

Χορήγηση-Τροποποίηση-Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31-3-2017

Έγγραφο 13135/ΓΔ4/26-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την περίπτωση 5 … ➜ περισσότερα

Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Απόφαση 219434/A5/21-12-2016 (ΦΕΚ 4212/Β/27-12-2016, ΑΔΑ:7ΦΕΒ4653ΠΣ-ΟΚ5) του Υπουργείου Παιδείας Για τον … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει με τους εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ψήφιση του ν. 4415/2016

Εγκύκλιος 154892/Ε1/22-9-2016 (ΑΔΑ:6ΚΖ64653ΠΣ-Ι74) του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις σχετικά με το  … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μετά την ψήφιση του . 4415/2016

Έγγραφο 145867/ΓΔ4/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Σχετικά με πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία

Έγγραφο 146475/E1/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη δημοσίευση του Ν.4415/2016, … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση Παύουν να ισχύουν ευνοϊκές διατάξεις

Εγκύκλιος 145317/Ε2/8-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας 1.Στις διατάξεις του άρθρου 27 … ➜ περισσότερα

Θέματα λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων Τι ισχύει για τις προσλήψεις, ωράριο διδασκαλίας, βαθμολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών κλπ

Εγκύκλιος 156941/Ε2/6-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η αριθμ. 266/2014 Γνωμοδότηση του … ➜ περισσότερα

Καθορισμός αποζημίωσης των αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/43334/ΔΕΠ/17-7-2015 (ΦΕΚ 553/ΥΟΔΔ/29-7-2015, ΑΔΑ:ΨΗΛΛΗ-3Φ7) των υπουργείων Παιδείας … ➜ περισσότερα

Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών των ιδιωτικών σχολείων Τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια, ιδιωτικά σχολεία εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης των απολυτηρίων τίτλων σπουδών που εκδίδουν

Εγκύκλιος 100758/Δ2/26-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο … ➜ περισσότερα

Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης Ποιοι τίτλοι θεωρούνται από τις ΔΔΕ

Έγγραφο 93237/Δ2/12-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα κάθε είδους ιδιωτικά σχολεία … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση αδειών φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 82436/Δ2/22-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της διαδικασίας νομοθετικής ρύθμισης … ➜ περισσότερα

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού σε ιδιωτικά σχολεία

Έγγραφο 76236/Ε2/14-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν κατάργησης της Διεύθυνσης Ιδιωτικής … ➜ περισσότερα