Σχετικά με πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 146475/E1/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4415/2016, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (Α΄159) ορίζεται ότι «8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν σε φορείς ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων, δύνανται να απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει έλλειψη στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και στην αντίστοιχη ειδικότητα.».

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάζεται αυστηρά η απασχόληση συνταξιούχων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία και να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ώστε να δύνανται αυτοί να προσφέρουν διδακτικό έργο ή να αναλάβουν θέση ευθύνης σε αυτά.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares