Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ποιες άδειες πρέπει να επικαιροποιηθούν με προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 141268/Ν1/04-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τις ήδη υποβληθείσες έως 30-08-2019 στον ΕΟΠΠΕΠ αιτήσεις περί ανανεώσεων αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, βάσει της περ. 1 της υποπαρ. Θ 12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται να επικαιροποιηθούν και προσκομισθούν εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους οι γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού γιατρού και ψυχιάτρου, όπως ορίζεται στις παρ. γ και δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 78844/Ν1/1-7-2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3369), καθότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares