Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών των ιδιωτικών σχολείων Τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια, ιδιωτικά σχολεία εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης των απολυτηρίων τίτλων σπουδών που εκδίδουν


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 100758/Δ2/26-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο αριθμ. 93237/Δ2/12-6-2015 έγγραφο-εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, και εν όψει επικείμενης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος, διευκρινίζονται εκ νέου τα ακόλουθα:

Επειδή:
α) Τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνιστούν σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί κατόπιν σχετικής άδειας που εδόθη απευθείας με νόμο και όχι δυνάμει κάποιας διοικητικής πράξης.
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 682/1977 (244/Α) προβλεπόταν εξαίρεση για τα ισότιμα σχολεία από την υποχρέωση υποβολής των μαθητών των ιδιωτικών λυκείων σε κατατακτήριες εξετάσεις για την λήψη ισότιμων τίτλων προαγωγής από τάξη σε τάξη.
γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (141/Α) καταργήθηκαν οι κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι μαθητές των άλλων ιδιωτικών σχολείων και ορίσθηκε ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να αναγράφεται ρητώς ότι η διάταξη αυτή αφορά και τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα ιδιωτικά σχολεία,

Κρίνεται ότι η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (141/Α) και ακολούθως και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΠΔ 60/2006 (65/Α), είναι ότι από την υποχρέωση θεώρησης των απολυτηρίων τίτλων σπουδών των ιδιωτικών σχολείων εξαιρούνται τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares